Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRINTERPLAZA.NL

 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn op 4 Juni 2008 onder nummer 28111919
 
 
Artikel 1 Definities
 
1.1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:
      Printerplaza.nl: Ronny Hoogendoorn, h.o.d.n. Printerplaza.nl, gevestigd te Alphen aan den Rijn;
      Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen aan Opdrachtgever;
      Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, organisatie, enz..), die Printerplaza.nl voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
      Offerte: in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden c.q. leveringen en de begroting van de aan die werkzaamheden en leveringen verbonden kosten;
      Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, in opdracht van wie Printerplaza.nl Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie Printerplaza.nl een Overeenkomst aangaat of met wie Printerplaza.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
      Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een Offerte, van Opdrachtgever aan Printerplaza.nl tot het verrichten van Diensten, leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst;
      Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Printerplaza.nl en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
      Producten: alle zaken en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Printerplaza.nl, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
      Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan ”langs elektronische weg”.
  
Artikel 2 Toepasselijkheid
 
2.1.Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Printerplaza.nl en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
2.2.De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Printerplaza.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3.Indien Printerplaza.nl (deels) op zal treden als koper van goederen, opdrachtgever en/of aanbesteder van werk, ten behoeve van (rechts)handelingen welke Printerplaza.nl dient te verrichten voor Opdrachtgever, zijn de in die eerdergenoemde relatie van toepassing zijnde algemene voorwaarden (ongeacht of deze van Printerplaza.nl of van een andere partij zijn) ook van toepassing naast deze Voorwaarden op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Printerplaza.nl. In het geval dat deze Voorwaarden strijdig zijn met de hierboven aangegeven voorwaarden van derden, prevaleren deze Voorwaarden. De voorwaarden van derden (c.q. de afwijkende voorwaarden van Printerplaza.nl die van toepassing kunnen zijn) zullen aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.
 
Artikel 3 Overeenkomsten en Offertes
 
3.1.Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2.Desgevraagd zal Printerplaza.nl voor de aanvang van de werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van een Order onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal Printerplaza.nl Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3.3.Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
3.4.Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Printerplaza.nl een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Printerplaza.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven. Het staat Printerplaza.nl vrij een Order eerst op haalbaarheid te beoordelen. Printerplaza.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen een Order niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat verzendingen onder rembours geschieden of na vooruitbetaling en/of opdrachten worden uitgevoerd na vooruitbetalingen.
3.5.Indien Printerplaza.nl op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Printerplaza.nl daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden, betalen conform de dan bij Printerplaza.nl geldende tarieven. Voorzover Opdrachtgever een - in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid - bindend aanbod van Printerplaza.nl aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod of de Offerte van Printerplaza.nl.
3.6.Alle opgaven van Printerplaza.nl van aanduidingen van Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan, maar Printerplaza.nl kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde tekeningen, modellen en voorbeelden zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten.
 
Artikel 4 Prijzen
 
4.1.Alle prijzen van Printerplaza.nl zijn uitgedrukt in EURO en exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en portokosten, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van in- en uitvoerrechten, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.
4.2.Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Printerplaza.nl van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Printerplaza.nl doorberekenen aan Opdrachtgever.
 
Artikel 5 Betaling
 
5.1. Betalingen van Producten en Diensten vinden uitsluitend contant, onder rembours of vooraf per bank/giro-overschrijving plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5.2. Indien wordt overeengekomen dat betaling plaatsvindt naar aanleiding van aan Opdrachtgever toegezonden facturen, dient betaling, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Als plaats van betaling wijzen partijen de vestigingsplaats van Printerplaza.nl aan.
5.3. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan.
5.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten. Indien naar het oordeel van Printerplaza.nl daartoe termen aanwezig zijn, is Printerplaza.nl te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van een zodanige zekerheid heeft Printerplaza.nl het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.
5.5. Elke met Printerplaza.nl aangegane Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Printerplaza.nl van voldoende kredietwaardigheid van Opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever staat toe dat Printerplaza.nl zonodig informatie betreffende Opdrachtgever opvraagt, onder meer bij de Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM).
5.6. De Opdrachtgever die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, zoals bepaald in het volgende lid.
5.7. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procent rente. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.8. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Indien Printerplaza.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Opdrachtgever ook deze te vergoeden.
5.9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van Printerplaza.nl.
 
Artikel 6 Levertijden
 
6.1. Printerplaza.nl zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/Order van Opdrachtgever de Diensten en/of Producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of Diensten aanvangen, uitsluitend voorzover het bestelde Product voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of Diensten mogelijk is.
6.2. De door Printerplaza.nl opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Printerplaza.nl ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Printerplaza.nl.
 
Artikel 7 Levering en risico
 
7.1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied daar waar Printerplaza.nl is gevestigd. Vanaf het moment van levering komen de Producten voor risico van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.2.Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Printerplaza.nl is alsdan gerechtigd de Producten aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.
7.3.Opdrachtgever dient alle naar de beoordeling van Printerplaza.nl noodzakelijke maatregelen te nemen om in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen voldoen aan haar verplichtingen verband houdende met de aflevering van de Producten en/of vervulling van de Diensten.
 
Artikel 8 Overmacht
 
8.1. Indien Printerplaza.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (”overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
8.2. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
8.3. Onder overmacht van Printerplaza.nl wordt verstaan elke van de wil van Printerplaza.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Printerplaza.nl kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door toeleveranciers van Printerplaza.nl.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 
9.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Printerplaza.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
9.2. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Printerplaza.nl op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Printerplaza.nl in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de Overeenkomst of het Offerte en/of deze Voorwaarden.
9.3. Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
9.4. Opdrachtgever zal aan haar afnemers van de Producten zolang als de eigendom van de Producten berust bij Printerplaza.nl kenbaar maken dat de Producten pas geleverd en in eigendom aan deze afnemers overgedragen kunnen worden op het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan jegens Printerplaza.nl.
9.5. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Printerplaza.nl te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Printerplaza.nl daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Printerplaza.nl.
9.6. Indien en zolang Printerplaza.nl eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Printerplaza.nl onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Printerplaza.nl op eerste verzoek van Printerplaza.nl mededelen waar de Producten, waarvan Printerplaza.nl eigenaar is, zich bevinden.
 
Artikel 10 Intellectuele eigendom
 
10.1.Printerplaza.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2.Alle door Printerplaza.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Printerplaza.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
10.3.Printerplaza.nl behoudt zich tevens het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 11 Reclame
 
11.1.Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zichtbare gebreken aan de Producten moet Opdrachtgever terstond nadat Printerplaza.nl de door haar verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan Printerplaza.nl worden gemeld.
11.2.Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, bewerking, installatie of verveelvoudiging van de betreffende Producten onverwijld te staken, zulks op straffe van verval van rechten.
11.3.Opdrachtgever zal alle door Printerplaza.nl voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Printerplaza.nl in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of verveelvoudiging.
11.4.Opdrachtgever heeft geen recht tot reclamering ten aanzien van Producten waarvan door Printerplaza.nl geen controle op reclame kan plaatshebben.
11.5.Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Printerplaza.nl zolang Opdrachtgever enige verplichting jegens Printerplaza.nl niet is nagekomen.
 
Artikel 12 Garantie
12.1.Op de door Printerplaza.nl verkochte en geleverde Producten en verrichte Diensten zijn de navolgende garantiebepalingen van toepassing.
12.2.De garantie op de door Printerplaza.nl verkochte en geleverde nieuwe Producten geldt voor een periode van 12 maanden na levering. Voor verkochte en geleverde tweedehands Producten geldt een garantie van één maand na levering. Voor wat betreft door Printerplaza.nl gerepareerde (onderdelen van) producten geldt een garantietermijn van drie maanden na reparatie. Voor wat betreft verkochte en geleverde fuserunits en maintenance kits geldt een garantie van drie maanden dan wel 10.000 vel/prints na levering, in die zin dat de garantie vervalt bij de omstandigheid die zich het eerste voordoet. Op samengevoegde Producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en opslagmedia) is de garantie niet van toepassing, tenzij door Printerplaza.nl uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.3.De garantie is niet van toepassing ingeval van normale slijtage van onderdelen, alsmede indien Opdrachtgever zonder toestemming van Printerplaza.nl de verzegeling van systemen verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde Producten heeft verricht of heeft laten verrichten, de Producten onoordeelkundig heeft gebruikt en/of onderhouden, dan wel onderdelen in of aan de geleverde Producten heeft aangebracht zonder toestemming van Printerplaza.nl.
12.4.Opdrachtgever is verplicht om voor garantie in aanmerking komende Producten franco aan Printerplaza.nl te verzenden dan wel bij Printerplaza.nl aan te bieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kosten die voor Printerplaza.nl zijn ontstaan door niet gegronde klachten dan wel betreffende Producten waarvan de garantietermijn is verstreken, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
12.5.Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Printerplaza.nl genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren ofwel de Diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd, zal Printerplaza.nl - onverminderd het bepaalde in artikel 14 - de keuze hebben hetzij opnieuw te leveren ofwel te presteren, hetzij de betreffende Producten en/of Diensten te herstellen, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Printerplaza.nl terzake van haar garantie-verplichtingen volledig zijn gekweten en zal Printerplaza.nl tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan Opdrachtgever, indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, eisen:
*aflevering van het ontbrekende;
      *herstel van de afgeleverde zaak, mits Printerplaza.nl daaraan redelijkerwijs kan voldoen;
      *vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekome-ne te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat Opdrachtgever redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan, doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Indien Opdrachtgever herstel of vervanging vordert, is Printerplaza.nl bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs.
12.6.Herstel of vervanging brengt geen wijziging in de oorspronkelijke garantieduur.
12.7.Indien Printerplaza.nl Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Printerplaza.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Printerplaza.nl nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Printerplaza.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
  
Artikel 13 Zorgplicht
 
13.1.Printerplaza.nl zal bij het verrichten van haar werkzaamheden en leveranties voor Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 
14.1. Printerplaza.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
14.2.Printerplaza.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op media, zoals harddisks, dvds’, cd-roms of andere media dragende producten.
14.3.De aansprakelijkheid van Printerplaza.nl, als in het vorige lid bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat in ieder geval nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (excl. BTW) van het desbetreffende geleverde Product of Dienst, dan wel herlevering van Producten en/of Diensten, zulks ter keuze van Printerplaza.nl en voor zover Printerplaza.nl in staat is om soortgelijke producten en/of diensten te leveren.
14.4.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Printerplaza.nl beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Printerplaza.nl terzake van de desbetreffende schade zal worden uitbetaald.
14.5.Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Printerplaza.nl nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door Opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van Printerplaza.nl die werkzaamheden hebben verricht. Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden geheel en al in voor haar eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van Opdrachtgever c.q. die derden. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze Voorwaarden vrijwaart Opdrachtgever Printerplaza.nl voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van de Producten en/of Diensten.
 
Artikel 15 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
 
15.1.Opdrachtgever stelt aan Printerplaza.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Printerplaza.nl benodigde gegevens en middelen (waaronder electriciteitsvoorzieningen) steeds tijdig ter beschikking en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Producten vanaf het moment dat deze voor zijn risico komen afdoende zijn verzekerd. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Printerplaza.nl de verzekeringspolis(sen) ter beschikking stellen. 
 
Artikel 16 Opschorting en ontbinding
 
16.1.In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Printerplaza.nl Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Printerplaza.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
      a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld: en/of
      b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; een en ander onverminderd de andere rechten van Printerplaza.nl onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Printerplaza.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2.Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Printerplaza.nl gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
      a. de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
      b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van Printerplaza.nl onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Printerplaza.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3.In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de voorgaande leden, zijn respectievelijk alle vorderingen van Printerplaza.nl op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Printerplaza.nl gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Printerplaza.nl en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Printerplaza.nl in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
 
Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen
 
17.1.Het is Printerplaza.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Printerplaza.nl worden overgedragen zal Printerplaza.nl Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte brengen. Printerplaza.nl is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
 
Artikel 18 Vrijwaring
 
18.1Opdrachtgever vrijwaart Printerplaza.nl voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van de Producten en/of Diensten.
 
Artikel 19 Toepasselijk recht/Geschillen
 
19.1.Alle met Printerplaza.nl aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daartegen niet verzetten, als afwijking gelden.
19.2.Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Printerplaza.nl zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Printerplaza.nl.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 4 Juni 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn onder nummer 28111919